Regulamin sklepu internetowego QMAR 

Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.qmar.com.pl, stanowi własność: 

QMAR PLUS sp. z o.o. 

ul. Toruńska 308, 85-880 Bydgoszcz 

 (w dalszej części zwana „Qmar” lub „Przedsiębiorcą”) 

Firma QMAR PLUS sp. z o.o. jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP: 953 276 69 77 oraz REGON: 83174200. 

 
Dane kontaktowe: 

E-mail: 

 • Informacje o produktach / zamówieniach : info@qmar.com.pl 

 • Informacje / porady o wymianie/reklamacji/zwrotach: info@qmar.com.pl 

KONTAKT: 
Telefoniczny: 515 200 506

Rachunek bankowy BZWBK:

66 1090 1896 0000 0001 3075 2732

Słownik terminów użytych w niniejszym regulaminie: 

Czas realizacji – czas w którym Qmar przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia; 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z późnzm); 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”); 

Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej); 

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez  firmę QMAR PLUS sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 308, 85-880 Bydgoszcz za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.qmar.com.pl, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.); 

Reklamacje  – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru; 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.qmar.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną; 

Sprzedawca - podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Qmar Marek Kubasiewicz (zwana dalej również: „Qmar”  ). 

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym; 

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.); 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.) 

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym; 

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy: 

 • Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru; 

 • Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę; 

 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia; 

 • Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym; 

Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem. 

Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy: 

 • stanowi on własność osoby trzeciej; 

 • obciążony jest prawem osoby trzeciej; 

 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; 

 1. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego. 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. W szczególności w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. 

 1. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru. 

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Qmar są fabrycznie nowe. Qmar dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością.  

 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.qmar.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta. 

 1. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące. 

 1. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA 

 1. Qmar  za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży chemii budowlanej ( uszczelniacze, piany, dodatki do betonu). 

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych. 

 1. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM 

 1. Qmar  udostępnia Kupującym następujące kanały komunikacji: 

 1. Poczta elektroniczna: 

 1. Kontakt w zakresie informacji ogólnej dotyczącej produktów, oraz działalności sklepu: info@qmar.com.pl 

 1. Kontakt w zakresie reklamacji: info@qmar.com.pl 

 1. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 515 200 507 

 1. Opłata za jedno połączenie zgodne z taryfą operatora Kupującego. 

 1. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu. 

 1. CENA 

 1. Ceny Towarów widoczne na stronach www.qmar.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych. 

 1. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia. 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Qmar  prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie. 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu. 

 1. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW" i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności. 

 1. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „BRAK  NA MAGAZYNIE”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży albo obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres: info@qmar.com.pl. 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.qmar.com.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje. 

 1. W celu dokonania zakupu: 

 1. Można dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło); 

 1. Można również skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji. 

 1. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia. 

 1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Qmar zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: 

 1. błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji 

 1. braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Qmar daje możliwość Kupującemu w terminie 3 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia) 

 1. wysłana przesyłka nie zostanie odebrana 

 1. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5.8 

 1. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: info@qmar.com.pl jedynie do momentu wysyłki zamówionego Towaru. 

 1. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami. 

 1. Sklep internetowy www.qmar.com.pl – przyjmuje płatności  przelewem na konto bankowe lub za pomocą pobrania. 

Rachunek bankowy BZWBK  3 O. w Bydgoszczy 

        37 1090 1896 0000 0001 1854 6677 

Właściciel rachunku bankowego: 

QMAR PLUS sp. z o.o., ul. Toruńska 308, 85-880 Bydgoszcz 

 W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia. 

 1. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. 

 1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 5 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Qmar, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia. 

 1. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów - Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. 

 1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej. 

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Kuriera Poczta Polska S.A. 

 1. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie. 

 1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. 

 1. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, na terenie Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie. 

 1. Towar jeśli jest dostępny w magazynie - będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 12 towar może być wysłany tego samego dnia. 

 1. Koszt dostawy na terenie Polski w przypadku paczek wynosi 12,3 zł (słownie: dwanaście złotych trzydzieści groszy). Koszt dostawy paletą jest wyliczany w zależności od jej wielkości, wagi i wymiarów. 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Qmar zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Qmar.   

 1. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (12,3 zł + 12,3 zł, łącznie 24,6 zł). Koszt nieodebranej palety jest wyliczany w zależności od jej wielkości, wagi i wymiarów. 

 1. Jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, w innym przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia. 

 1. WYMIANA TOWARU 

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. 

 1. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 12,3 zł w przypadku paczki i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru. W przypadku palety jest wyliczany w zależności od jej wielkości, wagi i wymiarów. 

 1. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2 

 1. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego. 

 1. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego produkt. W przypadku braku dostępności towaru, Qmar dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Qmar  zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym. 

 1. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Qmar. 

 1. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: Qmar, ul. Toruńska 308, 85-880 Bydgoszcz w raz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwrotu i niezbędnymi danymi do wysyłki. 

 1. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z poznzm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

 

 

 1. PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI 

 1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy. 

 1. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres  Qmar, Toruńska 308, 85-880 Bydgoszcz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli  Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

 1. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 1. REKLAMACJE 

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym posiadają własny  indywidualnie ustalony w zależności od składu i własności okres trwałości i przydatności do użytkowania. 

 1. Qmar zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT. 

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego. 

 1. Qmar w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia. 

 1. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym. 

 1. Jeżeli w wyniku uznania przez Qmar reklamacji za zasadną, Towar wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Qmar  niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru. 

 1. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Qmar wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Qmar będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania. 

 1. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana. 

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. 

 1. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Qmar  umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Qmar ; 

 1. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Qmar korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów. 
   

 1. PRAWA AUTORSKIE 

 1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność QMAR PLUS sp. z o.o. oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). 

 1. Zdjęcia na stronie www.qmar.com.pl są własnością QMAR PLUS sp. z o.o., a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie. W dziale „Sklep” znajdują się również produkty innej firmy jak Qmar. 

 1. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody QMAR PLUS sp. z o.o.. 

 1. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli. 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Qmar z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pozn. zm.) 

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia. 

 1. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez Qmar w celu realizacji złożonego Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych , chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą) 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Qmar  zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego. 

 1. POLITYKA COOKIES 

 1. Sklep Internetowy qmar.com.pl używa plików cookies, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania ze Sklepu. Poruszając się po stronie Odwiedzający Sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies. W każdej chwili Odwiedzający Sklep może zarządzać swoimi ustawieniami cookies. Ograniczenie przez Odwiedzającego stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie. 

 1. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze sklepu qmar.com.pl 

 1. Sklep www.qmar.com.pl wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Qmar  nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 1. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2016 r. 

 
 
Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)